โปรแกรมทัวร์ซิดนีย์

ติดต่อทัวร์ซิดนีย์แบบส่วนตัว รถเช่าพร้อมคนขับไทยในซิดนีย์ โทร 099-089-8000, 091-004-0888


...

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล พินนาเคิล 5 วัน 3 คืน
เพิร์ธ ชมเมือง ฟรีแมนเทิล ชมแม่น้ำสวอน สวนสัตว์เคเวอร์แชม ชมการตัดขนแกะ ชิมไวน์ โรงงานช็อคโกแล็ต โรงงานนูการ์ นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย อุทยานแห่งชาตินัมบุง
ดาว์นโหลดโปรแกรม
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ ฟรีแมนเทิล พินนาเคิล 5 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพฯ-เพิร์ธ

คณะพร้อมกันที่สนามบิน (ตั๋วเครื่องบินไม่รวมในแพคเกจ) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

วันที่ 2 เพิร์ธ-ชมเมือง-เลือกซื้อทัวร์ล่องเรือแม่น้ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปปิ้ง

เดินทางถึง กรุงเพิร์ธ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบปิคนิค
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง นำท่าน ชมเมืองเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราว 1 ใน 3 ของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆ ก่อนเดินทางสู่เมือง ฟรีแมนเทิล ***หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ล่องเรือชมแม่น้ำสวอนจากเพิร์ธสู่เมืองฟรีแมนเทิลได้ ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง***
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านชมความงามริมแม่น้ำสวอนที่กว้างใหญ่ดั่งทะเลสาบ ชมเมืองปากแม่น้ำสวอน เมืองที่สำคัญสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ท่านจะได้พบกับบ้านเรือนที่สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมยุคเก่าแก่ทั้งร้านอาหารและภัตตาคารถูกตกแต่งให้เข้ากับ บรรยากาศท้องทะเล พร้อมนำท่านชม Monument Hill ซึ่งมีความสูงถึง 14 ม. ก่อสร้างโดย ดอนนี่บรู๊คสโตน ด้วยเงินงบประมาณของประชาชนเมืองฟรีแมนเทิลในปี 1928 เป็นศูนย์กลางที่เป็นเนินเขาไว้สําหรับเป็นที่ระลึก ของทหารหาญ 59,330 คนที่เสียพลีชีพตนเองในสงครามโลก นําท่านชมอาคารราวนด์เฮาส์ สิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอก ที่สร้างอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ริมฝั่งทะเล สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1831 ใช้เป็นที่คุมขังผู้ที่ทําผิดกฎหมาย จากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจำหน่ายตั้งแต่ผักและผลไม้ จนถึงของเก่าและของที่ระลึกมากมาย (ตลาดฟรีแมนเทิลเปิดศุกร์-อาทิตย์) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือน กับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเพิร์ธ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เพิร์ธ-สวนสัตว์เคเวอร์แชม- ชมฟาร์มโชว์การต้ดขนแกะ - ชิมไวน์ไร่ซานดัลฟอร์ด - โรงงานช็อคโกแล็ต - Honey Farm

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ นำท่านเข้าชม สวนสัตว์แคเวอร์แชมป์ไวด์ไลฟ์ปาร์ค Caversham Wildlife Park ชมสัตว์น่ารักนานาชนิดที่เป็นสัตว์ท้องถิ่นของประเทศออสเตรเลีย อาทิ โคอาล่า จิงโจ้ วอมแบท และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมให้ท่านชมการแสดงการตัดขนแกะบริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และชมการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด ไร่ไวน์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเมืองเพิร์ธ ให้ท่านได้ชิมไวน์รสเยี่ยมของออสเตรเลียตะวันตกพร้อมทั้งเลือกซื้อเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแล็ต ให้ท่านชิมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก นำท่านชม โรงงานนูก้าร์ ทีมีชื่อของเมืองเพิร์ธ พร้อมให้ท่านชิมรสชาติต่างๆ พร้อมเลือกซื้อเป็นของฝาก (ร้านปิดวันจันทร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Honey Farm ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ได้แก่น้ำผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้งตามธรรมชาติจากดอกไม้นานาพรรณหรือเลือกซื้อขี้ผึ้งบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝาก
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เพิร์ธ-อุทยานแห่งชาตินัมบุง-นั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทราย-สนุกกับการเล่น Sand Boarding

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาตินัมบุง เพื่อชื่นชมกับธรรมชาติอันแปลกตาของอุทยานแห่งชาตินัมบัง (NAMBUNG NATIONAL PARK) สนุกสนานผจญภัยกับการเดินทาง ท่ามกลางทะเลทราย นำท่านเที่ยวชมทะเลทรายพินนาเคิล ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอันแปลกตาที่สร้างสรรค์ปรุงแต่งแท่งหินปูนขนาดต่างๆ ที่เกิดจากลมพัดทรายมาถมรวมกันเป็นเวลาหลายล้านปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบฟิชแอนด์ชิป
นำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES นั่งรถ 4 WD ท่องเนินทรายมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นการขับรถผ่านเนินทรายสีขาวขนาดใหญ่ สนุกสนานกับการเล่น SAND BOARDING ตื่นเต้นกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เพิร์ธ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
พัก ณ โรงแรม The Goodearth Hotel, Perth หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 เพิร์ธ- กรุงเทพฯ

เช็คเอ๊าท์ออกจากโรงแรม (ไม่มีบริการอาหารเช้า) ก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเพิร์ธ
ออกเดินทางจากกรุงเพิร์ธ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่าน ต้องมีอายุในการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง..หนังสือเดินทางถือเป็นเอกสารราชการหากหนังสือเดินทางของ ท่านมีรอย,ขีด, ขูด, ขาดหรือชำรุด ถือว่าเอกสารทางราชการชำรุด ไม่สามารถใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศได้..ลูกค้ากรุณาตรวจสอบหนังสือเดิน ทางของท่านด้วยตัวท่านเอง..หากเกิดความผิดพลาด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นได้